نقاشیـخط
بدون عنوان
کوروش قاضی مراد
مرکب روی مقوا
100 x 70 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
کوروش قاضی مراد
مرکب روی مقوا
70 x 50 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
امید خاکباز
ترکیب مواد روی بوم
100 x 100 Cm
مجسـمه, نقاشیـخط
بدون عنوان
حسین شیرازی
آهـن
86 x 36 x 20 Cm
نقاشـی, نقاشیـخط
بدون عنوان
داود اسداله وش
ترکیب مواد روی مقوا
70 x 50 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
عین اله صادق زاده
برنـز
36 x 30 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
کوروش قاضی مراد
مرکب روی مقوا
100 x 70 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
کوروش قاضی مراد
مرکب روی مقوا
100 x 70 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
داود اسداله وش
مرکب روی کاغذ
35 x 25 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
داود اسداله وش
اکریلیک روی مقوا
70 x 50 Cm
نقاشـی, نقاشیـخط
بدون عنوان
داود اسداله وش
مرکب روی مقوا
70 x 50 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
داود اسداله وش
مرکب روی مقوا
70 x 50 Cm
نقاشیـخط
گردش و چرخش
اکبر میخک
اکریلیک روی بوم
202 x 157 Cm
نقاشیـخط
ایران من
کوروش قاضی مراد
مرکب روی مقوا
70 x 50 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
کوروش قاضی مراد
اکریلیک روی مقوا
70 x 50 Cm