نقاشـی
بدون عنوان
زرتشت رحیمی
اکریلیک روی بوم
190 x 200 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
داود اسداله وش
مرکب روی مقوا
35 x 25 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
هادی جمالی
ترکیب مواد روی چوب
59 x 59 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
رضا حسینی
رنگ روغن روی بوم
180 x 200 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
ابوذر ونکی
رزین و رنگ روغن
50 x 50 x 100 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
داود اسداله وش
مرکب روی مقوا
50 x 35 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
علی معتمدیان
ترکیب مواد روی مقوا
40 x 34 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مصطفی خسروی
ترکیب مواد روی مقوا
100 x 70 Cm
نقاشـی, تصویرسازی
بدون عنوان
کامبیز درمبخش
چاپ دیجیتال روی بوم
150 x 100 Cm
نقاشیـخط
بدون عنوان
کوروش قاضی مراد
مرکب روی کاغذ
10 x 10 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
الهام فاطمی
اکریلیک روی بوم
90 x 180 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
امیر سقراطی
اکریلیک روی مقوا
70 x 50 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
ایمان صادقی
ترکیب مواد روی بوم
140 x 195 Cm
مجسـمه
گاو نر
صادق ادهم
برنـز
33 x 28 x 21 Cm
نقاشـی
تن به تن
هه وال تاژان دره
اکریلیک روی بوم
185 x 140 Cm