نقاشیـخط
بدون عنوان
کوروش قاضی مراد
مرکب روی مقوا
100 x 70 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
داریوش طایفه مهاجر
ترکیب مواد روی چوب
40 x 20 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین نخعی
چوب و فلز
20 x 21 x 65 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
محمدرضا خلجی
آلومینیوم
33 x 21 x 82 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
امیر سقراطی
اکریلیک روی مقوا
50 x 35 Cm
نقاشـی, طراحی
بدون عنوان
سمانه یوسفی
مداد روی مقوا
30 x 40 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
داریوش طایفه مهاجر
ترکیب مواد روی بوم
30 x 30 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
علی بیگی پرست
ترکیب مواد روی کاغذ
60 x 47 Cm
بدون عنوان
داود اسداله وش
مرکب روی کاغذ
70 x 50 Cm
مجسـمه
منشور حقوق بشر
پیمان بخشی
آهن و آلومینیوم
32 x 17 x 17 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
فائزه بهارلو
ترکیب مواد روی بوم
180 x 200 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
احمد وکیلی
ترکیب مواد روی مقوا
29 x 30 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
فرشید ملکی
ترکیب مواد روی بوم
120 x 100 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
کیومرث کیاست
ترکیب مواد روی مقوا
41 x 29 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
ایمان صادقی
ترکیب مواد روی بوم
140 x 195 Cm