مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
x Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
62 x 25 x 30 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
محمد فاسونکی
ترکیب مواد روی بوم
295 x 180 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
35 x 28 x 30 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مرتضی خسروی
رنگ روغن روی بوم
110 x 87 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
امیر معبد
برنـز
76 x 47 x 22 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مجتبی خسروی
ترکیب مواد روی بوم
150 x 105 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مرتضی خسروی
رنگ روغن روی بوم
200 x 130 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مرتضی خسروی
رنگ روغن روی بوم
200 x 130 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مرتضی خسروی
رنگ روغن روی بوم
150 x 120 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
الهام فاطمی
اکریلیک روی بوم
150 x 120 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
الهام فاطمی
اکریلیک روی بوم
120 x 90 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مرتضی خسروی
رنگ روغن روی بوم
110 x 87 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مرتضی خسروی
رنگ روغن روی بوم
120 x 90 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مرتضی خسروی
رنگ روغن روی بوم
150 x 120 Cm