مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
x Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
62 x 25 x 30 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
35 x 28 x 30 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
امیر معبد
برنـز
76 x 47 x 22 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
آهو علاسوند
برنـز
36 x 28 x 25 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
آهو علاسوند
برنـز
30 x 20 x 15 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
محمد حسین عماد
چوب
50 x 25 x 26 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
مجتبی رمزی
برنـز
39 x 32 x 32 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
محمدرضا خلجی
برنـز
30 x 16 x 7 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
علیخان عبدالهی
پاپیه ماشه
58 x 28 x 17 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
علیخان عبدالهی
پاپیه ماشه
91 x 85 x 41 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
علیخان عبدالهی
پاپیه ماشه
133 x 29 x 35 Cm
مجسـمه
گاو
سهیل بسطامی
چوب
32 x 10 x 10 Cm
مجسـمه
گاو
سهیل بسطامی
آهـن
69 x 26 x 8 Cm
مجسـمه
خانه
سهیل بسطامی
آهـن
47 x 34 x 22 Cm