چاپ دیجیتال, پوستر گرافیکی
یازده سپتامبرها را در جهان نباید فراموش کرد
عطاالله امیدوار
چاپ دیجیتال روی بوم
122 x 183 Cm