نقاشـی
بدون عنوان
محمد فاسونکی
ترکیب مواد روی بوم
200 x 96 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
راحیل بیگی
اکریلیک روی بوم
76 x 90 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
محمد خلیلی
ترکیب مواد روی مقوا
15 x 10 Cm
نقاشـی
مسیر زوال
ترانه صادقیان
اکریلیک روی بوم
60 x 40 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
الهام فاطمی
اکریلیک روی بوم
120 x 90 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
نغمه نبعی
ترکیب مواد روی کاغذ
70 x 50 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
جلال الدین مشمولی
اکریلیک روی بوم
180 x 180 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
آرمان یعقوب پور
اکریلیک روی بوم
80 x 120 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
آرمان یعقوب پور
اکریلیک روی بوم
120 x 80 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
مرضیه میرجعفری
اکریلیک روی بوم
85 x 150 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
نگین لون آمیز
ترکیب مواد روی بوم
90 x 120 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
رامین ناطقی
آبرنگ روی مقوا
30 x 20 Cm
نقاشـی, طراحی
بدون عنوان
علی گنجوی
مداد روی مقوا
30 x 40 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
داوود یوسفی
ترکیب مواد روی بوم
180 x 160 Cm
نقاشـی
بدون عنوان
ترکیب مواد روی بوم
140 x 140 Cm